Magyar magázó
English

Naprakész ügyvédi segítség Debrecenben!
/cégalapítás, ingatlan adásvétel, munkajog, családjog, perbeli jogi képviselet/


Hogyan bonyolíthatja le ingatlan adás-vételét megbízhatóan, meglepetések nélkül?

 

- Ingatlan átruházáshoz kapcsolódó szerzõdések (adásvétel, ajándékozás,
csere, életjáradék, eltartás, öröklési szerzõdés, végrendelet) készítése, véleményezése.

- Bérleti-, használati szerzõdések készítése.

- Birtokviták rendezése.

- Teljeskörû földhivatali ügyintézés, hiteles tulajdonilap kiváltása.

- Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti-mûködési
szabályzatok elkészítése.

- Jelzálogszerzõdések elkészítése.

- Külföldiek ingatlanszerzéseivel kapcsolatos engedélyek beszerzése.

- Elektronikus tulajdoni lap beszerzése.


Az adásvételi szerződés elkészítésének munkadíjáról, személyre szóló árajánlatot
ide kattintva kérhet.

 Irodánk ÁFA mentes, így a munkadíjaknak további adó vonzata nincs!

Hogyan bonyolíthatja le ingatlan adás-vételét megbízhatóan, meglepetések nélkül?

I. Az ingatlan megvásárlása

1. Az ingatlan megvételének alapvető feltétele, hogy az ingatlan az eladó tulajdonában legyen (az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepeljen), és rendelkezhessen is vele. A leendő vevő erről az ingatlan tulajdoni lapjáról tájékozódhat.
A tulajdoni lapot bárki megtekintheti, illetve hiteles másolatot kérhet arról az ingatlan fekvése szerint illetékes (körzeti) földhivatalnál, illetve egyre több ügyvédi irodában megtalálható az úgynevezett TAKARNET rendszer melynek segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a tulajdoni lap tartalmát interneten keresztül a földhivatali költségnél lényegesen olcsóbban, sorban állásnélkül megismerjük.
Érdemes az adásvételi szerződés megkötése előtt közvetlenül újból megtekinteni a tulajdoni lapot, mivel egyre gyakoribb az, hogy nem a tulajdonos adja el a lakást, illetve ugyanaz a személy rövid időn belül több személynek értékesíti.

2. Az eladó - az adásvétel megkötése előtt – köteles tájékoztatni a vevőt a lakás lényeges tulajdonságairól, így az arra vonatkozó esetleges jogokról és terhekről. (pl. az eladó köteles tájékoztatni a vevőt arról, hogy az épület melletti szórakozóhely hajnalig való nyitvatartása zavaróan hat a lakókra, vagy a lakás többször leázott a fenti szomszéd miatt). Köteles továbbá az ilyen körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre vonatkozó okiratokat a vevőnek átadni.

3. Abban az esetben, ha a lakás vételárát nem az adásvétel létrejöttekor fizeti ki a vevő, az eladó tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntarthatja. Ebben az esetben a vevő tulajdonjogának megszerzéséig (a vételár teljes megfizetéséig) a lakást nem adhatja el, nem terhelheti meg (pl. nem vehet fel rá bankkölcsönt). Amennyiben a vevő e kötelezettségének nem tesz eleget, ezért felelősséggel tartozik.
A vevő a lakást a felek megegyezése szerinti időpontban veheti birtokba, de a vételár megfizetését követően csak indokolt esetben maradhat a lakás az eladónál (pl. a kiköltözés lebonyolításáig). A vevőt a birtokba lépés időpontjától kezdődően illetik meg a lakásból származó hasznok, illetve köteles a terhek viselésére.

4. Célszerû a birtokba lépéskor leolvasni a közmûmérőket (gáz-, villany-, vízóra), illetve bejelenteni a szolgáltatóknál a tulajdonosváltást.

II. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelmények:


A lakásra vonatkozó adásvételi szerződés kizárólag írásban köthető meg érvényesen.
A vevő tulajdonjogát az illetékes földhivatal kizárólag akkor jegyzi be, ha

- ügyvéd az okiratot ellenjegyezte, vagy
- közjegyző közokiratba foglalta.

III. Ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek:


Amennyiben a szerződő felek másként nem állapodnak meg, az eladó viseli azokat a költségeket, amelyek az ingatlan átadásával és az ingatlan-nyilvántartási állapot rendezésével kapcsolatban merülnek fel, a vevő pedig az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel (ügyvédi díj, közjegyzői díj valamint felmerült költségeik), az átvétellel és tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos költségeket kell, hogy viselje.


1. Illeték
A vevő terheli a fentiken túlmenően a visszterhes vagyonátruházási (vagyonszerzési) illeték is.
Az illeték összege a lakás forgalmi értékéhez igazodik. Magánszemélyek, illetve ingatlanforgalmazással főtevékenységként nem foglalkozó szervezetek esetén az illeték összege  a forgalmi érték 4%-a.

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, egyebek mellett:

 

    a) a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak a megszerzése, ha azon 4 éven belül lakóházat épít

    b) a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának a megvásárlása.

  c) a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb;

   d) a vagyonszerzés, ha

- egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,

- házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,

- a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik.

  e) Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg.

Az illeték összegét az Illetékhivatal állapítja meg, amelyről határozattal értesíti a vevőt.


2. A földhivatali eljárással kapcsolatban felmerülő költség:
az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésének költsége 6600 Ft, amelyet postai csekken illetve az illetékes födhivatalnál közvetlenül lehet megfizetni.

 

Dr. TIHANYI ÜGYVÉDI IRODA

4029 Debrecen, Busi u. 2.

Tel.: 06-70-234-6374

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

Munkadíjainkról kérjen
árajánlatot!

     
  • Okleen sponges